[{"id":"1","G1":"Yalpi hududiy mahsulot","G2":"2179.1","G3":"106.9","G4":"100","G5":"2490.4","G6":"106.9"},{"id":"2","G1":"Sanoat ishlab chikarish","G2":"577.7","G3":"106.6","G4":"26.5","G5":"656.6","G6":"106.6"},{"id":"3","G1":"Qurilish","G2":"129","G3":"110.8","G4":"6.3","G5":"157.9","G6":"110.5"},{"id":"4","G1":"Qishloq, o\u2019rmon va baliqchilik xo\u2019jaligi","G2":"113.1","G3":"106.3","G4":"5.2","G5":"130","G6":"108.2"},{"id":"5","G1":"Savdo va yashash xizmatlari","G2":"209.5","G3":"106.2","G4":"9.9","G5":"246.3","G6":"110.7"},{"id":"6","G1":"Tashish, saqlash, aloqa axborotlashtirish","G2":"346.3","G3":"105.1","G4":"15.2","G5":"379.7","G6":"104.4"},{"id":"7","G1":"Soliqlar","G2":"160.6","G3":"106.8","G4":"6.6","G5":"164.1","G6":"95.7"},{"id":"8","G1":"Boshqalar","G2":"643","G3":"107.7","G4":"30.3","G5":"755.9","G6":"109.1"},{"id":"9","G1":"YaHM dagi kichik biznesning ulushi","G2":"1102.6","G3":"x","G4":"50.9","G5":"1267.6","G6":"x"},{"id":"10","G1":"YaHM dagi xizmatlar ulushi","G2":"1198.8","G3":"x","G4":"55.5","G5":"1381.9","G6":"x"}]