1Yangi o'rmonzorlar barpo etish / Новые лесопосадки / New forest plantingming. Ga / тыс. га / thous. Hectares560609.2108.82Urug' tayyorlash / Создание новых питомников / Creation of new nurseriestonna / тонна / ton4001975493.73O'rmon kasallik va zararkunandalariga qarshi kurashish / Борьба с лесными болезнями и вредителями / Fighting forest diseases and pestsming. Ga / тыс. га / thous. Hectares5252.11014Dorivor o'simliklar plantatsiyasi barpo etish / Создание плантации лекарственных растений / Establishment of a plantation of medicinal plantsga / га / hectares3418.54339.2126.95Xalq iste'moli mollari ishlab chiqish / Производство товаров народного потребления / Production of consumer goodsmln. so'm / млн. сум / mln. sum 32501336.4-58.86Aholiga pullik hizmat ko'rsatish / Платные услуги населению / Paid services to the populationmln. so'm / млн. сум / mln. sum 750666.4-11.17Yalpi daromad / Валовой доход / Gross incomemln. so'm / млн. сум / mln. sum 7200057910-20