[{"id":"1","G1":"1","G2":"O'zbekiston","G3":"Toshkent","G4":"Islom Karimov shox ko'chasi","G5":"45a","G6":"100003","G7":"(+99871) 207-71-73","G8":"(+99871) 239-86-74","G9":"info@mineconomy.uz","G10":"www.mineconomy.uz"}]