1;yillar;годы;years;2020 2;Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari (ob’ektlar) soni;Число гостиниц и аналогичных  средств размещения (объектов);Number of hotels and similar accommodation (facilities);1156 3;ularda;в них:;in them:; 4;joylar soni, birlik;число мест, единиц;number of seats, units;50408 5;joylashtirilgan tashrif buyuruvchilar, ming kishi;размещено посетителей, тыс. Человек;placed visitors, thousand people;702.8