[{"id":"1","G1":"1","G2":"yillar","G3":"годы","G4":"years","G5":"2020"},{"id":"2","G1":"2","G2":"Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari (ob’ektlar) soni","G3":"Число гостиниц и аналогичных  средств размещения (объектов)","G4":"Number of hotels and similar accommodation (facilities)","G5":"1156"},{"id":"3","G1":"3","G2":"ularda","G3":"в них:","G4":"in them:","G5":""},{"id":"4","G1":"4","G2":"joylar soni, birlik","G3":"число мест, единиц","G4":"number of seats, units","G5":"50408"},{"id":"5","G1":"5","G2":"joylashtirilgan tashrif buyuruvchilar, ming kishi","G3":"размещено посетителей, тыс. Человек","G4":"placed visitors, thousand people","G5":"702.8"}]