11yillarгодыyears202022Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari (ob’ektlar) soniЧисло гостиниц и аналогичных  средств размещения (объектов)Number of hotels and similar accommodation (facilities)115633ulardaв них:in them:44joylar soni, birlikчисло мест, единицnumber of seats, units5040855joylashtirilgan tashrif buyuruvchilar, ming kishiразмещено посетителей, тыс. Человекplaced visitors, thousand people702.8