1;yillar;годы;years;2020 2;Turistik firma va tashkilotlar soni, birlik;Количество туристских фирм и организаций, единиц;Number of tourist companies and organizations, units;337 3;ular tomonidan xizmat ko‘rsatilganlar tashrif buyuruvchilar, ming kishi;ими обслужено посетителей всего, тыс. человек;served visitors in total, thousand people;212.3 4;shu jumladan:;в том числе:;among them:; 5;qabul qilingan;принято;accepted;186.2 6;jo‘natilgan;отправлено;sent;18.6 7;faqat viza va xorijiy pasportni rasmiylashtirish, mehmonxona va boshqa yashash joylarini band qilish xizmatlari ko‘rsatilgan;оказаны услуги только по оформлению визы или заграничного паспорта, бронированию мест в гостинице и других местах проживания;provided services only for visa or passport, hotel reservations and other places of residence;7.5