11yillarгодыyears202022Turistik firma va tashkilotlar soni, birlikКоличество туристских фирм и организаций, единицNumber of tourist companies and organizations, units33733ular tomonidan xizmat ko‘rsatilganlar tashrif buyuruvchilar, ming kishiими обслужено посетителей всего, тыс. человекserved visitors in total, thousand people212.344shu jumladan:в том числе:among them:55qabul qilinganпринятоaccepted186.266jo‘natilganотправленоsent18.677faqat viza va xorijiy pasportni rasmiylashtirish, mehmonxona va boshqa yashash joylarini band qilish xizmatlari ko‘rsatilganоказаны услуги только по оформлению визы или заграничного паспорта, бронированию мест в гостинице и других местах проживанияprovided services only for visa or passport, hotel reservations and other places of residence7.5