«O‘zbekiston ovchi va baliqchilar sport birlashmasi» tizimi buyicha jami 38 ovchilik-baliqchilik xo‘jaliklari mavjud bo‘lib, ularning umumiy ov qilish uchun biriktirilgan hududi 695334,77 gektarni tashkil etadi. Har bir ovchilik- baliqchilik xo‘jaliklari hududining 10 foiz qismi ov qilish uchun yopiq bo‘lgan takror ko‘paytirish uchastkasi qilib belgilangan. Bu uchastkalarda ov qilish taqiqlanadi. ;Всего в системе «Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана» 38 охотничьих и рыболовных хозяйств общей площадью 695334,77 га, выделенных для охоты. 10% территории каждого охотничьего и рыболовного хозяйств отведено под закрытую зону разведения. В этих местах охота запрещена.;In total, the “Sports Association of Hunters and Fishers of Uzbekistan” has 38 hunting and fishing farms with a total area of 695,334.77 hectares allocated for hunting. 10% of the territory of each hunting and fishing economy is set aside for a closed breeding zone. Hunting is prohibited in these places.