Muayyan jinsdagi va yoshdagi yovvoyi hayvonlarga nisbatan ov qilish uchun taqiq belgilanmagan.;В настоящее время нет определенного запрета на охоту на диких животных определенного пола и возраста.;Currently, there is no specific prohibition on hunting wild animals of a certain sex and age. O‘zbekiston Respublikasining “Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida” 2016 yil 19 sentyabrdagi 408-sonli Qonunining 35-moddasida O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasining qaroriga ko‘ra baliqlarning urchish davrida baliq ovlashni amalga oshirishni taqiqlash muddatlari belgilanishi ko‘rsatilgan.;Статья 35 Закона Республики Узбекистан «Об охране и использовании животного мира» от 19 сентября 2016 года № 408 гласит, что постановлением Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан установлены сроки запрета рыболовства. в период нереста.;Article 35 of the Law of the Republic of Uzbekistan \"On the Protection and Use of Wildlife\" dated September 19, 2016 No. 408 states that by the resolution of the State Committee on Ecology and Environmental Protection of the Republic of Uzbekistan, the deadlines for the prohibition of fishing are established. during the spawning period. Davlat ekologiya qo‘mitasi tomonidan baliq resurslarini saqlash va ulardan oqilona foydalanish maqsadida har yili baliqlarning urchish davrida respublikaning barcha tabiiy suv havzalarida baliqlarni sanoat maqsadida ovlashga taqiq o‘rnatiladi.;В целях сохранения и рационального использования рыбных ресурсов Государственный экологический комитет ежегодно запрещает промышленный лов рыбы во всех естественных водоемах республики в течение промыслового сезона.;In order to preserve and efficiently use fish resources, the State Ecological Committee annually prohibits industrial fishing in all natural water bodies of the republic during the fishing season. Yuqoridagi barcha masalalar bo‘yicha Davlat ekologiya qo‘mitasi tomonidan Fanlar akademiyasi (2021 yil 5 iyuldagi 03-06-351-son) hamda O‘zbek ovchi va baliqchilar sport birlashmasiga (2021 yil 2 avgustdagi 03-03/1-1036-son) xat bilan murojaat qilingan.;По всем вышеперечисленным вопросам Госкомэкологии направлено письмо в Академию наук (№ 03-06-351 от 5 июля 2021 г.) и Узбекское спортивное объединение охотников и рыболовов (№ 03-03 / 1-1036. от 2 августа 2021 г.).;On all the above issues, the State Committee for Ecology has sent a letter to the Academy of Sciences (No. 03-06-351 dated July 5, 2021) and the Uzbek Sports Association of Hunters and Fishermen (No. 03-03 / 1-1036. Dated August 2, 2021).