Jami;13893;100;12814;100 shu jumladan:;-;-;-;- Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;968;7;805;6,3 Sanoat;1525;11;1448;11,3 Qurilish;1386;10;1293;10,1 Savdo;3544;25,5;3203;25 Tashish va saqlash;567;4,1;523;4,1 Yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar;818;5,9;777;6,1 Axborot va aloqa;237;1,7;201;1,6 Sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish;455;3,3;448;3,5 Boshqa turdagi xizmatlar ko`rsatish;4393;31,6;4116;32,1