[{"id":"1","G1":"\ufeffJami","G2":"13893","G3":"100","G4":"12814","G5":"100\r"},{"id":"2","G1":"shu jumladan:","G2":"-","G3":"-","G4":"-","G5":"-\r"},{"id":"3","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"968","G3":"7","G4":"805","G5":"6,3\r"},{"id":"4","G1":"Sanoat","G2":"1525","G3":"11","G4":"1448","G5":"11,3\r"},{"id":"5","G1":"Qurilish","G2":"1386","G3":"10","G4":"1293","G5":"10,1\r"},{"id":"6","G1":"Savdo","G2":"3544","G3":"25,5","G4":"3203","G5":"25\r"},{"id":"7","G1":"Tashish va saqlash","G2":"567","G3":"4,1","G4":"523","G5":"4,1\r"},{"id":"8","G1":"Yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar","G2":"818","G3":"5,9","G4":"777","G5":"6,1\r"},{"id":"9","G1":"Axborot va aloqa","G2":"237","G3":"1,7","G4":"201","G5":"1,6\r"},{"id":"10","G1":"Sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish","G2":"455","G3":"3,3","G4":"448","G5":"3,5\r"},{"id":"11","G1":"Boshqa turdagi xizmatlar ko`rsatish","G2":"4393","G3":"31,6","G4":"4116","G5":"32,1\r"}]