[{"id":"1","G1":"Yalpi hududiy mahsulot","G2":"2748.9","G3":"121.2"},{"id":"2","G1":"Sanoat mahsuloti","G2":"1883.6","G3":"196"},{"id":"3","G1":"Iste`mol tovarlari","G2":"418.5","G3":"126.6"},{"id":"4","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"395","G3":"108.2"},{"id":"5","G1":"Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar","G2":"1903.7","G3":"60.4"},{"id":"6","G1":"Qurilish ishlari","G2":"627.5","G3":"111.2"},{"id":"7","G1":"Yuk aylanmasi mln. tn-km","G2":"322.4","G3":"108.5"},{"id":"8","G1":"Yo`lovchi aylanmasi mln. yo`lovchi-km","G2":"1209.1","G3":"107.3"},{"id":"9","G1":"Chakana tovar aylanmasi","G2":"1338.5","G3":"115.5"},{"id":"10","G1":"Xizmatlar, jami","G2":"1289.3","G3":"113.8"},{"id":"11","G1":"Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll.","G2":"331.9","G3":"3,1 \u043c."},{"id":"12","G1":"Eksport","G2":"234.4","G3":"5,3 \u043c."},{"id":"13","G1":"Import","G2":"97.5","G3":"153.8"},{"id":"14","G1":"Saldo (+:-)","G2":"136.9","G3":"X"}]