Qishloq xo`jaligida yalpi qishloq xo`jaligi mahsulotlari i/ch;mlrd.so`m;548.8;110.9;581.0;105.2;737.7;113.2;993.3;105.4;1142.9;106.4;1269.5;748.0;143.2 Qishloq xo`jalik korxonalari;%;1.6;х;1.5;х;1.6;х;1.7;х;2.6;х;2.4;0.8;х Fermer xo`jaliklari;%;40.2;х;37.4;х;38.6;х;35.1;х;32.4;х;31.9;-8.3;х Dehqon xo`jaliklari;%;58.2;х;61.1;х;59.8;х;63.2;х;65.0;х;65.7;7.5;х Go`sht ishlab chiqarish; tonna;58881;108.6;64789.0;110;69196;107;77161;112;82740;107;88402;29521;149 Sut ishlab chiqarish; tonna;183554;107.2;201897.1;110;224769;111;271963;121;296507;109;322130;138576;175 Tuxum ishlab chiqarish;ming. dona;45998;113.5;58340.0;127;96798;166;164020;169;185913;111;206722;160724;449 Qoramollar bosh soni;ming bosh;759.8;106.1;800.4;105;842;105;861;102;872;110;955;195;126 sh.j sigirlar bosh soni;ming bosh;254.2;106.9;257.3;101;263;102;268;102;269;106;286;32;113 Go`sht;tonna;1323;124.3;1302.0;98;1548;119;1784;115;1840;102;1874;551;142 Sut;tonna;8472;92.2;8983.0;106;9939;111;12498;126;13459;103;13819;5347;163 Tuxum;ming. dona;4638;431.0;6768.0;146;10497;155;12785;122;11067;102;11229;6591;242