[{"id":"1","G1":"Yalpi hududiy mahsulot","G2":"6305.8","G3":"108.4"},{"id":"2","G1":"Sanoat mahsuloti","G2":"3896.2","G3":"110.5"},{"id":"3","G1":"Iste\u2019mol tovarlari","G2":"1395.3","G3":"116.2"},{"id":"4","G1":"Qishloq, o\u2019rmon va baliq xo\u2019jaligi","G2":"2513.4","G3":"106.3"},{"id":"5","G1":"Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar","G2":"1226.5","G3":"104.9"},{"id":"6","G1":"Qurilish ishlari","G2":"950.2","G3":"119.7"},{"id":"7","G1":"Yuk aylanmasimln. tn-km","G2":"1471.7","G3":"100.5"},{"id":"8","G1":"Yo\u2019lovchi aylanmasimln. yo\u2019lovchi-km","G2":"4508.1","G3":"106.6"},{"id":"9","G1":"Chakana tovar aylanmasi","G2":"3534.7","G3":"112.6"},{"id":"10","G1":"Xizmatlar, jami","G2":"2530.7","G3":"114.2"},{"id":"11","G1":"Pullik xizmatlar","G2":"1374.3","G3":"112.8"},{"id":"12","G1":"Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll.","G2":"608.2","G3":"102.7"},{"id":"13","G1":"Eksport","G2":"222.4","G3":"99.5"},{"id":"14","G1":"Import","G2":"385.8","G3":"104.6"},{"id":"15","G1":"Saldo (Q","G2":"-)","G3":"-161."}]