61-907;SV;18;54;24537;TVSRZ 61-907;SV lyuks;8;53.5;24537;TVSRZ 61-907;K;36;54;24537;TVSRZ 61-907;KMS;39;54.5;24537;TVSRZ 61-907;KMS;36;54.5;24537;TVSRZ 47 K/KIS;SV;18;56;24540;AMENDORF K/KIVZ;SV;20;56;26090;BOMBARDIR 47 K/KR;KR;36;55;24540;AMENDORF 47 K/K;K;36;55;24540;AMENDORF 47 BK/k;KB;16;54;24540;AMENDORF K/KIV;K;40;56;26090;BOMBARDIR 47 D (54v);K;36;50;24540;AMENDORF K/KIVR;KR;40;56;26090;BOMBARDIR 61-817;K;36;47;24537;TRZ 61-4179E;K;36;57;24537;TRZ 61-4441;KMS;36;52;25500;TRZ 61-425;O;54;51;24537;TRZ 61-821;O;54;51;24537;TRZ 61-826;O;54;51;24537;TRZ 61-4177;O;54;54.42;24537;TRZ 61-911;O;54;54;24537;TVSRZ 37sb;B;;43;24537;im. Egorova 61-517;B;;43;24537;im. Egorova