;1;2;;;5=4-3;6=4/3 1;Jami kapital;583 391,10;1 351 353,50;1 393 282,00;41 928,50;103,10% 01.;Ustav kapital;299 000,00;1 043 700,00;1 043 700,00;0;100,00% 2;Jami aktivlar;4 570 770,50;5 534 424,10;5 673 067,00;138 642,90;102,50% 3;Kredit qo'yilmalari;2 428 082,70;3 040 023,10;3 052 066,80;12 043,60;100,40% 4;Investitsia va qimmatli qog'ozlar protfeli;122 747,40;123 012,30;58 012,30;-65 000,00;47,20% 5;Jalb qilingan depozitlar qolgi'I;3 490 658,10;3 613 431,10;3 481 247,80;-132 138,30;96,30% 6;Aholi omonatlari;2 571 070,00;2 820 675,00;2 915 187,20;94 512,20;103,40% ;shu jumladan:;;;;; 06.;Muddatli omonatlar;119 542,80;91 375,30;92 510,60;1 135,30;101,20% 06.;Jamg'arib boriladigan omonatlar;105 987,60;112 361,20;116 665,40;3 404,20;103,80% 06.;Talab qilib olinguncha omonatlar;302 234,80;209 760,80;211 199,70;1 438,90;100,70% 06.;FJBPT hisob raqamlaridagi mablag'lar;2 043 304,80;2 407 177,70;2 494 811,50;87 663,80;103,60% 7;Aholi omonatlari qoldig'ining jami depozit mablag'laridagi ulushi(% da);73,70%;78,10%;83,70%;; 8;Aholining jamg'arib boriladigan va muddatli omonatlarining jami aholi omonatlari qoldig'idagi ulushi (%da);8,80%;7,20%;7,20%;; 9;Sof foyda;28 464,00;169 113,20;41 947,70;-127 165,60;24,80% 10;Mini banklar soni;28;26;26;;100,00% 11;Bankning boshqa muassasalari soni (jamg'arma, mmunal, maxsus va ko'chma kassalar hamda VASh, XPO' punkti);1 245;1 250;1 250;;100,00% 12;Muomalaga chiqarilgan plastik kartochkalar soni(donada);3 540 071;3 654 011;3 714 694;60 683;101,70% 13;Terminallar soni (donada);27 006;30 104;29 933;-171;99,40%