Yalpi hududiy mahsulot jami;3402.4;4534.6;118 Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati;3224.9;4144.6;117.3 Mahsulotlarga sof soliqlar;177.6;390;131.5 Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati;3224.9;4144.6;117.3 Qishloq o`rmon va baliq xo`jaligi ;577.5;624.2;106.3 Sanoat (qurilishni qo`shgan holda);862.3;1414.8;142.7 sanoat;476.7;982.8;173 qurilish ;385.6;432;105.2 Xizmatlar ;1785;2105.2;108.6 savdo yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar;285.3;341.3;111.1 tashish va saqlash axborot va aloqa xizmatlari;324.6;379.8;109.2 boshqa xizmatlar;1175.1;1384.3;107.8