[{"id":"1","G1":"Yalpi hududiy mahsulot jami","G2":"3402.4","G3":"4534.6","G4":"118"},{"id":"2","G1":"Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati","G2":"3224.9","G3":"4144.6","G4":"117.3"},{"id":"3","G1":"Mahsulotlarga sof soliqlar","G2":"177.6","G3":"390","G4":"131.5"},{"id":"4","G1":"Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati","G2":"3224.9","G3":"4144.6","G4":"117.3"},{"id":"5","G1":"Qishloq o`rmon va baliq xo`jaligi ","G2":"577.5","G3":"624.2","G4":"106.3"},{"id":"6","G1":"Sanoat (qurilishni qo`shgan holda)","G2":"862.3","G3":"1414.8","G4":"142.7"},{"id":"7","G1":"sanoat","G2":"476.7","G3":"982.8","G4":"173"},{"id":"8","G1":"qurilish ","G2":"385.6","G3":"432","G4":"105.2"},{"id":"9","G1":"Xizmatlar ","G2":"1785","G3":"2105.2","G4":"108.6"},{"id":"10","G1":"savdo yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar","G2":"285.3","G3":"341.3","G4":"111.1"},{"id":"11","G1":"tashish va saqlash axborot va aloqa xizmatlari","G2":"324.6","G3":"379.8","G4":"109.2"},{"id":"12","G1":"boshqa xizmatlar","G2":"1175.1","G3":"1384.3","G4":"107.8"}]