1Yalpi hududiy mahsulot jami3402.44534.61182Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati3224.94144.6117.33Mahsulotlarga sof soliqlar177.6390131.54Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati3224.94144.6117.35Qishloq o`rmon va baliq xo`jaligi 577.5624.2106.36Sanoat (qurilishni qo`shgan holda)862.31414.8142.77sanoat476.7982.81738qurilish 385.6432105.29Xizmatlar 17852105.2108.610savdo yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar285.3341.3111.111tashish va saqlash axborot va aloqa xizmatlari324.6379.8109.212boshqa xizmatlar1175.11384.3107.8