Jami;13781;100;12916;100 qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi ;1578;11.5;1446;11.2 sanoat;1273;9,2;1187;9,2 qurilish;1337;9,7;1252;9,7 savdo;2999;21.8;2773;21.5 tashish va saqlash;809;5.9;759;5.9 yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar;777;5.6;725;5.6 axborot va aloqa;362;2.6;319;2.5 sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish;405;2.9;395;3 boshqa turdagi xizmatlar ko`rsatish;4241;30.8;4060;31.4