1Jami13781100129161002qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi 157811.5144611.23sanoat12739,211879,24qurilish13379,712529,75savdo299921.8277321.56tashish va saqlash8095.97595.97yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar7775.67255.68axborot va aloqa3622.63192.59sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish4052.9395310boshqa turdagi xizmatlar ko`rsatish424130.8406031.4