1Tashqi savdo aylanmasi211.35032,4 m.2MDH davlatlari39.393.52,4 m.3boshqa davlatlar172409.52,4 m.4Eksport56.4331.65,9 m.5MDH davlatlari16.747.52,8 m.6boshqa davlatlar39.7284.17,2 m.7Import155171.4110.68MDH davlatlari22.6462,0 m.9boshqa davlatlar132.4125.494.8