Rossiya;9.699999999999999;2,4 m. Xitoy;30.1;2,4 m. Turkiya;20.2;15,5 m. Eron;0.1;7,3 m. Qozog`iston;4.2;7,1 m. Afg`oniston;0.3;- Germaniya;0.7;39.7 J.Koreya;9.6;104.9 Ukraina;1.1;12,4 m. Latviya;2.3;8,6 m. Italiya;1.8;7,5 m. Buyuk Britaniya;0.4;150.6 Belorussiya;-;- Litva;11.5;54,2 m. Shvetsiya;0.1;36.3