1Rossiya9.6999999999999992,4 m.2Xitoy30.12,4 m.3Turkiya20.215,5 m.4Eron0.17,3 m.5Qozog`iston4.27,1 m.6Afg`oniston0.3-7Germaniya0.739.78J.Koreya9.6104.99Ukraina1.112,4 m.10Latviya2.38,6 m.11Italiya1.87,5 m.12Buyuk Britaniya0.4150.613Belorussiya--14Litva11.554,2 m.15Shvetsiya0.136.3