1Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo`yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi2776.1191.72Tog`- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash127.2107.43ulardan:--4Neft` va tabiiy gazni qazib olish56116.35Tog`-kon sanoatining boshka soxalari va epik usulda kazishga texnik erdam kursatish71.2101.56Qayta ishlash sanoati23272,3 m.7undan:--8Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar ishlab chiqarish492.8115.89To`qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish340103.610Yog`och va po`kak buyumlar, pohol va to`qish uchun materiallardan buyumlari, qog`oz va qog`oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish13.295.0999999999999911Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish0.6110.612Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish1339.313,9 m.13Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish2.4115.214Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish123.811615Metallurgiya sanoati1.987.816Mashina va uskunalarni ta`mirlash va o`rnatish, tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish11.6100.517Boshqa tayyor buyumlarni ishlab chiqarish1.493.9000000000000118Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash va havoni konditsiyalash290.898.519Suv bilan ta`minlash kanal31.120Iste`mol tovarlarini ishlab chiqarish638.3115.421shu jumladan:--22oziq-ovqat tovarlari421.4116.123nooziq-ovqat tovarlari216.9114.1