jami;12212;100;11553;100 sanoat;1783;14,6;1692;14,6 qurilish;1140;9,3;1098;9,5 qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi;1534;12,6;1425;12,3 savdo;2573;21,1;2373;20,5 tashish va saqlash;465;3,8;436;3,8 axborot va aloqa;189;1,5;157;1,4 yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish;840;6,9;799;6,9 sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish;342;2,8;342;3 boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish;3346;27,4;3231;28