1jami1221210011553100 2sanoat178314,6169214,6 3qurilish11409,310989,5 4qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi153412,6142512,3 5savdo257321,1237320,5 6tashish va saqlash4653,84363,8 7axborot va aloqa1891,51571,4 8yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish8406,97996,9 9sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish3422,83423 10boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish334627,4323128