[{"id":"1","G1":"tashilgan yuk, mln. tn.","G2":"5,7","G3":"105,1\r"},{"id":"2","G1":"Yuk aylanmasi, mln. tn-km.","G2":"174,9","G3":"107,4\r"},{"id":"3","G1":"transportda tashilgan yo'lovchilar, mln.yo'lovchi","G2":"46,5","G3":"106,9\r"},{"id":"4","G1":"yo'lovchi aylanmasi, mln. yo'lovchi-km","G2":"424,9","G3":"107,3\r"}]