tovar aylanmasi, shu jumladan: ;735589,1;112,2;100 yirik savdo korxonalari;46090;132,2;6,3 kichik tadbirkorlik ;689499,1;111,1;93,7