1tovar aylanmasi, shu jumladan: 735589,1112,2100 2yirik savdo korxonalari46090132,26,3 3kichik tadbirkorlik 689499,1111,193,7