Yalpi hududiy mahsulot, jami;2859.6;3446.1;107.6 tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati;2585.3;3126.5;107.7 mahsulotlarga sof soliqlar;274.3;319.6;107.3 tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati;2585.3;3126.5;107.7 qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi;128.1;160.1;109.4 sanoat (qurilishni qo'shgan holda);995.3;1223.1;106.3 sanoat;741.6;933.2;106 qurilish;253.7;289.9;107.3 xizmatlar;1461.9;1743.3;108.4 savdo, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar;224.5;284.8;114 tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlari;310.5;354.4;108 boshqa xizmatlari;926.9;1104.1;107.2