[{"id":"1","G1":"Yalpi hududiy mahsulot, jami","G2":"2859.6","G3":"3446.1","G4":"107.6"},{"id":"2","G1":"tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati","G2":"2585.3","G3":"3126.5","G4":"107.7"},{"id":"3","G1":"mahsulotlarga sof soliqlar","G2":"274.3","G3":"319.6","G4":"107.3"},{"id":"4","G1":"tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati","G2":"2585.3","G3":"3126.5","G4":"107.7"},{"id":"5","G1":"qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi","G2":"128.1","G3":"160.1","G4":"109.4"},{"id":"6","G1":"sanoat (qurilishni qo'shgan holda)","G2":"995.3","G3":"1223.1","G4":"106.3"},{"id":"7","G1":"sanoat","G2":"741.6","G3":"933.2","G4":"106"},{"id":"8","G1":"qurilish","G2":"253.7","G3":"289.9","G4":"107.3"},{"id":"9","G1":"xizmatlar","G2":"1461.9","G3":"1743.3","G4":"108.4"},{"id":"10","G1":"savdo, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar","G2":"224.5","G3":"284.8","G4":"114"},{"id":"11","G1":"tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlari","G2":"310.5","G3":"354.4","G4":"108"},{"id":"12","G1":"boshqa xizmatlari","G2":"926.9","G3":"1104.1","G4":"107.2"}]