1Yalpi hududiy mahsulot, jami2859.63446.1107.62tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati2585.33126.5107.73mahsulotlarga sof soliqlar274.3319.6107.34tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati2585.33126.5107.75qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi128.1160.1109.46sanoat (qurilishni qo'shgan holda)995.31223.1106.37sanoat741.6933.21068qurilish253.7289.9107.39xizmatlar1461.91743.3108.410savdo, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar224.5284.811411tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlari310.5354.410812boshqa xizmatlari926.91104.1107.2