[{"id":"1","G1":"Tashilgan yuk, mln. tn","G2":"22.8","G3":"109.8"},{"id":"2","G1":"shu jumladan:","G2":"","G3":""},{"id":"3","G1":"avtomobil transportida","G2":"22.8","G3":"109.8"},{"id":"4","G1":"Yuk aylanmasi, mln. tn-km","G2":"533.8","G3":"107.2"},{"id":"5","G1":"shu jumladan:","G2":"","G3":""},{"id":"6","G1":"avtomobil transportida","G2":"533.8","G3":"107.2"}]