#;birlik ;yakunga nisbatan foizda;birlik;yakunga nisbatan foizda Jami;14448;100;13958;100 shu jumladan:;;;; qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi ;1100;7.6;1059;7.6 sanoat;2232;15.4;2189;15.7 qurilish;1438;10;1402;10 savdo;3442;23.8;3327;23.8 tashish va saqlash;539;3.7;526;3.8 yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar;778;5.4;753;5.4 axborot va aloqa;241;1.7;229;1.6 sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish;443;3.1;441;3.2 boshqa turdagi xizmatlar ko‘rsatish;4235;29.3;4032;28.9