[{"id":"1","G1":"#","G2":"birlik ","G3":"yakunga nisbatan foizda","G4":"birlik","G5":"yakunga nisbatan foizda"},{"id":"2","G1":"Jami","G2":"14448","G3":"100","G4":"13958","G5":"100"},{"id":"3","G1":"shu jumladan:","G2":"","G3":"","G4":"","G5":""},{"id":"4","G1":"qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi ","G2":"1100","G3":"7.6","G4":"1059","G5":"7.6"},{"id":"5","G1":"sanoat","G2":"2232","G3":"15.4","G4":"2189","G5":"15.7"},{"id":"6","G1":"qurilish","G2":"1438","G3":"10","G4":"1402","G5":"10"},{"id":"7","G1":"savdo","G2":"3442","G3":"23.8","G4":"3327","G5":"23.8"},{"id":"8","G1":"tashish va saqlash","G2":"539","G3":"3.7","G4":"526","G5":"3.8"},{"id":"9","G1":"yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar","G2":"778","G3":"5.4","G4":"753","G5":"5.4"},{"id":"10","G1":"axborot va aloqa","G2":"241","G3":"1.7","G4":"229","G5":"1.6"},{"id":"11","G1":"sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish","G2":"443","G3":"3.1","G4":"441","G5":"3.2"},{"id":"12","G1":"boshqa turdagi xizmatlar ko‘rsatish","G2":"4235","G3":"29.3","G4":"4032","G5":"28.9"}]