1#birlik yakunga nisbatan foizdabirlikyakunga nisbatan foizda2Jami14448100139581003shu jumladan:4qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi 11007.610597.65sanoat223215.4218915.76qurilish1438101402107savdo344223.8332723.88tashish va saqlash5393.75263.89yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar7785.47535.410axborot va aloqa2411.72291.611sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish4433.14413.212boshqa turdagi xizmatlar ko‘rsatish423529.3403228.9