[{"id":"1","G1":"Yalpi hududiy mahsulot","G2":"5756.9","G3":"105.4"},{"id":"2","G1":"Sanoat mahsuloti","G2":"4226.2","G3":"107"},{"id":"3","G1":"Iste`mol tovarlari","G2":"849","G3":"103.3"},{"id":"4","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"1459.8","G3":"104.8"},{"id":"5","G1":"Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar","G2":"1620.9","G3":"49.5"},{"id":"6","G1":"Qurilish ishlari","G2":"1012.8","G3":"103.4"},{"id":"7","G1":"Yuk aylanmasi mln. tn-km","G2":"660.3","G3":"104.9"},{"id":"8","G1":"Yo`lovchi aylanmasi mln. yo`lovchi-km","G2":"2067.9","G3":"106.5"},{"id":"9","G1":"Chakana tovar aylanmasi","G2":"2538","G3":"104.5"},{"id":"10","G1":"Xizmatlar, jami","G2":"2351.1","G3":"106.4"},{"id":"11","G1":"Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll.","G2":"448","G3":"90"},{"id":"12","G1":"Eksport","G2":"339.8","G3":"102.6"},{"id":"13","G1":"Import","G2":"108.2","G3":"64.90000000000001"},{"id":"14","G1":"Sal`do (+","G2":"231.6","G3":"х"}]