1Yalpi hududiy mahsulot5756.9105.42Sanoat mahsuloti4226.21073Iste`mol tovarlari849103.34Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi1459.8104.85Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar1620.949.56Qurilish ishlari1012.8103.47Yuk aylanmasi mln. tn-km660.3104.98Yo`lovchi aylanmasi mln. yo`lovchi-km2067.9106.59Chakana tovar aylanmasi2538104.510Xizmatlar, jami2351.1106.411Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll.4489012Eksport339.8102.613Import108.264.9000000000000114Sal`do (+231.6х