Qattriq moddalar;148,1997; 15,813; 164,0127 gazsimon va suyuq shundan:;880,98; 1530,929; 2411,909 Sulfat angidridi;275,2169; 21,907; 297,1239 uglerod oksidi;79,474; 1058,207; 1137,681 azot oksidlari;92,7868; 156,934; 249,7208 uglevodorodlar;392,9427; 248,581; 641,5237 Uchuvchan organik birikmalar;14,054; ;14,054 Boshqa gazsimon va suyuq moddalar; 26,505; 45,3; 71,805 Jami O'zbekiston Respublikasi bo'yicha:;1009,498; 1546,742; 2556,24