[{"id":"1","G1":"Yalpi hududiy mahsulot","G2":"8285.200000000001","G3":"105.7"},{"id":"2","G1":"Sanoat mahsuloti","G2":"6669","G3":"109.4"},{"id":"3","G1":"Iste`mol tovarlari","G2":"1158.6","G3":"102.9"},{"id":"4","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"1958.6","G3":"103.8"},{"id":"5","G1":"Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar","G2":"2235","G3":"49.1"},{"id":"6","G1":"Qurilish ishlari","G2":"1289.9","G3":"103.5"},{"id":"7","G1":"Yuk aylanmasi mln. tn-km","G2":"553.9","G3":"105.8"},{"id":"8","G1":"Yo`lovchi aylanmasi mln. yo`lovchi-km","G2":"3644","G3":"102.6"},{"id":"9","G1":"Chakana tovar aylanmasi","G2":"3559.3","G3":"102.7"},{"id":"10","G1":"Xizmatlar, jami","G2":"3535","G3":"106"}]