jami xizmatlar, shu jumladan asosiy turlari bo'yicha:;2494,1;105,2;100 aloqa va axborotlashtirish xizmatlari;180,5;117,1;7,2 moliya xizmatlari ;275,5;123,9;11 transport xizmatlari ;542,3;101,4;21,7 Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar;82,6;111,7;3,3 savdo xizmatlari;864,7;100,6;34,7 ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar ;74,7;102;3 ta'lim xizmatlari;110;116,3;4,4 sog'liqni saqlash xizmatlari;38,6;106,4;1,5 ijara va prokat xizmatlari;65,1;100,5;2,6 kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta'mirlash bo'yicha xizmatlari;90;102,6;3,6 shaxsiy xizmatlar;84,5;100,1;3,4 me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar;16,8;102,2;0,7 boshqa turdagi xizmatlar;68,8;100,7;2,8