[{"id":"1","G1":"Yalpi hududiy mahsulot","G2":"2294.2","G3":"105.8"},{"id":"2","G1":"Sanoat mahsuloti","G2":"2171.2","G3":"112.9"},{"id":"3","G1":"Iste`mol tovarlari","G2":"253.1","G3":"103.8"},{"id":"4","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"116.8","G3":"102"},{"id":"5","G1":"Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar","G2":"672.4","G3":"125.4"},{"id":"6","G1":"Qurilish ishlari","G2":"402.5","G3":"119.1"},{"id":"7","G1":"Yuk aylanmasi (mln. tn-km)","G2":"112.5","G3":"100.4"},{"id":"8","G1":"Yo`lovchi aylanmasi (mln. yo`lovchi-km)","G2":"844.7","G3":"102.9"},{"id":"9","G1":"Chakana tovar aylanmasi","G2":"950.9","G3":"103"},{"id":"10","G1":"Xizmatlar, jami","G2":"941.2","G3":"105.7"},{"id":"11","G1":"Tashqi savdo aylanmasi (mln. AQSh doll.)","G2":"171.2","G3":"114.3"},{"id":"12","G1":"Eksport","G2":"124.4","G3":"107.9"},{"id":"13","G1":"Import","G2":"46.8","G3":"135.8"},{"id":"14","G1":"Sal`do (+","G2":"-)","G3":"77.59"}]