I. Yalpi hududiy mahsulot, jami;1575.5;2294.2;105.8 Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati;1467.1;2036.3;105.8 Mahsulotlarga sof soliqlar;108.4;257.9;105.7 II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati;1467.1;2036.3;105.8 Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;52.6;71.09999999999999;102 Sanoat (qurilishni qo`shgan holda);605.7;997.2;107.4 sanoat;476.9;817.3;104.3 qurilish;128.8;179.9;119.1 Xizmatlar;808.8;968;104.8 savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar;136.4;168.4;102.1 tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlari;182.7;198.1;104.3 boshqa xizmatlar;489.7;601.5;105.7