[{"id":"1","G1":"I. Yalpi hududiy mahsulot, jami","G2":"1575.5","G3":"2294.2","G4":"105.8"},{"id":"2","G1":"Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati","G2":"1467.1","G3":"2036.3","G4":"105.8"},{"id":"3","G1":"Mahsulotlarga sof soliqlar","G2":"108.4","G3":"257.9","G4":"105.7"},{"id":"4","G1":"II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati","G2":"1467.1","G3":"2036.3","G4":"105.8"},{"id":"5","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"52.6","G3":"71.09999999999999","G4":"102"},{"id":"6","G1":"Sanoat (qurilishni qo`shgan holda)","G2":"605.7","G3":"997.2","G4":"107.4"},{"id":"7","G1":"sanoat","G2":"476.9","G3":"817.3","G4":"104.3"},{"id":"8","G1":"qurilish","G2":"128.8","G3":"179.9","G4":"119.1"},{"id":"9","G1":"Xizmatlar","G2":"808.8","G3":"968","G4":"104.8"},{"id":"10","G1":"savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar","G2":"136.4","G3":"168.4","G4":"102.1"},{"id":"11","G1":"tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlari","G2":"182.7","G3":"198.1","G4":"104.3"},{"id":"12","G1":"boshqa xizmatlar","G2":"489.7","G3":"601.5","G4":"105.7"}]