1I. Yalpi hududiy mahsulot, jami1575.52294.2105.82Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati1467.12036.3105.83Mahsulotlarga sof soliqlar108.4257.9105.74II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati1467.12036.3105.85Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi52.671.099999999999991026Sanoat (qurilishni qo`shgan holda)605.7997.2107.47sanoat476.9817.3104.38qurilish128.8179.9119.19Xizmatlar808.8968104.810savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar136.4168.4102.111tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlari182.7198.1104.312boshqa xizmatlar489.7601.5105.7