Boshqa faoliyat turlari;5.7;8.5 Sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish;1.4;1.2 Suv ta`minoti, kanalizatsiya, yig`ish va utilizatsiya qilish;0.1;1.1 Ta`lim;0.5;1.1 Qurilish;2.9;12.4 Tog`-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash;37.2;21 Tashish va saqlash;6.5;15.1 Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;2.3;5.2 Ulgurji va chakana savdo, motorli transport vositalari va mototsikllarni ta`mirlash;4.3;4.8 Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash va havoni konditsiyalash;5.8;1.2 Qayta ishlaydigan sanoat;3.5;6.7 Uy-joy qurilishi;29.8;21.7