[{"id":"1","G1":"Boshqa faoliyat turlari","G2":"5.7","G3":"8.5"},{"id":"2","G1":"Sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish","G2":"1.4","G3":"1.2"},{"id":"3","G1":"Suv ta`minoti, kanalizatsiya, yig`ish va utilizatsiya qilish","G2":"0.1","G3":"1.1"},{"id":"4","G1":"Ta`lim","G2":"0.5","G3":"1.1"},{"id":"5","G1":"Qurilish","G2":"2.9","G3":"12.4"},{"id":"6","G1":"Tog`-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash","G2":"37.2","G3":"21"},{"id":"7","G1":"Tashish va saqlash","G2":"6.5","G3":"15.1"},{"id":"8","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"2.3","G3":"5.2"},{"id":"9","G1":"Ulgurji va chakana savdo, motorli transport vositalari va mototsikllarni ta`mirlash","G2":"4.3","G3":"4.8"},{"id":"10","G1":"Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash va havoni konditsiyalash","G2":"5.8","G3":"1.2"},{"id":"11","G1":"Qayta ishlaydigan sanoat","G2":"3.5","G3":"6.7"},{"id":"12","G1":"Uy-joy qurilishi","G2":"29.8","G3":"21.7"}]