Jami;15034;100;14429;100 qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi ;1902;12.7;1818;12.6 sanoat;1524;10.1;1455;10.1 qurilish;1541;10.3;1501;10.4 savdo;3012;20;2873;19.9 tashish va saqlash;800;5.3;768;5.3 yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar;893;5.9;858;6 axborot va aloqa;327;2.2;308;2.1 sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish;293;1.9;262;1.8 boshqa turdagi xizmatlar ko`rsatish;4742;31.6;4586;31.8